19.04.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2022-32/66 numaralı tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

TEBLİĞ
19 Nisan 2022 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 31814

Hazine ve Maliye Bakanlığından:TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARAİLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) 

MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir